الأعضاء المؤسسين للجمعية

د. احمد السواس

د. باسل المصري

د. باسم كامل

د. بديع الصالح

د. مبارك مهيار

د. جريس الداود

د. حسن النداف

د. خضر مصطفى

د. علاء الهرش

د. علام خليل

د. علي قنديل

د. فواز القضاة

د. مرزوق خير

د. موسى الحديدي

د. وفاء مدانات

© Jordan Society of Rheumatology.  All rights reserved.  Website & Privacy Policies | Sitemap | Help | Contact Us 

© 2020 by ZAtech

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn
  • pngkey.com-phone-icon-png-137208
  • Mail-512