الأطباء أعضاء الجمعية

د. احمد السواس 

د. باسل المصري

د. باسم كامل

د. بديع الصالح

د. جريس الداود

د. جمال استيتية

د. حسن نداف

د. خضر مصظفى

د. علاء الهرش

د. علاّم خليل

د. علي قنديل

د. فوّاز القضاه

د. مرزوق خير

د. موسى الحديدي

د. وفاء مدانات

د. خلدون علاونه

د. منال مشاعله

د. أُسيله برقان

د. صالح قويدر

د. سهاد القرشي

د. أُسامة خطايبه

د. فاطمة النعيمات

د. سوزان السيد

د. مروان العدوان

د. محمد ابو جباره

د. عُلا حجاوي

د. سفيان الرفاعي

د. هاني شطناوي

د. ريما خصاونة

© Jordan Society of Rheumatology.  All rights reserved.  Website & Privacy Policies | Sitemap | Help | Contact Us 

© 2021 by ZAtech

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn
  • pngkey.com-phone-icon-png-137208
  • Mail-512